ايگەرىم قالاۋبايەۆا

ايگەرىم قالاۋبايەۆا
  • اتى ءجونى:ايگەرىم قالاۋبايەۆا
  • جىنىسى :ايەل
  • لاقامى:
  • ەل قاراستىلىعى :قازاقستان
  • ءتىلى:قازاقشا
  • تۋىلعان جەرى:بەلگسىز
  • ستۋديا: ۇلان ستۋدياسى

وسى ارانى باسىپ ءانشىنىڭ تولىق ءومىر بايانىن كورۋ

سايىت حابارلاندىرۋ
网站公告