ايدانا مەدەنوۆا

ايدانا مەدەنوۆا
  • اتى ءجونى:ايدانا مەدەنوۆا
  • جىنىسى :ايەل
  • لاقامى:
  • ەل قاراستىلىعى :قازاقستان
  • ءتىلى:قازقشا
  • تۋىلعان جەرى:قازاقستان
  • ستۋديا: ۇلان ستۋدياسى

وسى ارانى باسىپ ءانشىنىڭ تولىق ءومىر بايانىن كورۋ

سايىت حابارلاندىرۋ
网站公告